Szkoła

Regulamin Szkoły Języka Angielskiego Golden Gate

ARTYKUŁ 1

Prawa i obowiązki słuchacza:

 • Słuchaczem Szkoły jest każda osoba, która wskutek postępowania rekrutacyjnego (bezpłatny test kwalifikacyjny i/lub rozmowa z lektorem) zostanie wpisana na listę słuchaczy oraz zapozna się z informatorem, cennikiem oraz niniejszym regulaminem i zobowiąże się do jego przestrzegania (w przypadku słuchacza niepełnoletniego – obowiązek ten dotyczy rodziców/opiekunów prawnych słuchacza).
 • Wpłata pierwszej raty opłaty za kurs jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

Słuchacze mają prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia w zakresie języka angielskiego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • poszanowania ich godności oraz bezpiecznych warunków nauki,
 • podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one dobra innych osób,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
 • wpływania na życie Szkoły,
 • rezygnacji z kursu w każdym momencie jego trwania (patrz: Artykuł 4)

Słuchacze są zobowiązani do:

 • przestrzegania regulaminu,
 • punktualnego, regularnego uczęszczania na zajęcia, aktywnego w nich udziału, wykonywania zleconej przez lektora pracy własnej w domu oraz pisania okresowych testów sprawdzających wiedzę,
 • dbałości o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt Szkoły oraz o ład i porządek w Szkole,
 • ponoszenia odpowiedzialności materialnej za dokonane szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników,
 • regularnego uiszczania opłat za kursy (dotyczy słuchaczy pełnoletnich lub rodziców słuchaczy niepełnoletnich),
 • nieopuszczania terenu Szkoły w trakcie trwania zajęć i przerw wyznaczonych przez lektora

Rodzice słuchaczy niepełnoletnich mają prawo do:

 • uzyskania informacji na temat zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej grupie i Szkole,
 • znajomości zasad oceniania oraz przeprowadzania egzaminów,
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
 • uzyskiwania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia swych dzieci,
 • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły,
 • stałych spotkań z lektorami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczne.

Rodzice słuchaczy niepełnoletnich są zobowiązani do:

 • współpracy w procesie dydaktycznym z dyrektorem szkoły i lektorami,
 • regularnego uiszczania opłat za naukę.

ARTYKUŁ 2

Prawa i obowiązki Szkoły:

 • Szkoła zapewnia słuchaczom naukę w grupach 4-10 osób zgodnie z ofertą kursów. Cena kursu jest stała bez względu na ilość osób w grupie i uwzględnia przysługujące zniżki,
 • Szkoła ma obowiązek poinformować słuchaczy na początku roku szkolnego o szczegółowym rozkładzie zajęć, z uwzględnieniem okresów wolnych od zajęć,
 • Szkoła ma obowiązek wystawienia faktury zgodnie z dokonaną wpłatą, na życzenie klienta,
 • W przypadku odwołania zajęć Szkoła ma obowiązek zapewnienia zastępstwa lub w ostateczności ustalenia ze słuchaczami innego terminu zajęć,
 • W przypadku nieobecności dłuższej niż 4 zajęcia pod rząd słuchaczy niepełnoletnich, Szkoła zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych,
 • Szkoła zapewnia słuchaczom w ramach uczestnictwa w zajęciach bezpłatne materiały dodatkowe oraz testowe,
 • Szkoła zapewnia słuchaczom bezpłatne konsultacje z lektorem wiodącym w celu nadrobienia zaległości,
 • Szkoła ma prawo zawiesić słuchacza w uczestnictwie w zajęciach w przypadkach rażącego łamania postanowień regulaminu, w szczególności zaś w przypadku zalegania z płatnościami,
 • Szkoła ma prawo usunąć słuchacza w przypadku rażącego łamania regulaminu oraz zaległości przekraczającej 2 raty miesięczne (po uprzednim wezwaniu do zapłaty),
 • Szkoła ma prawo odebrać zniżkę stypendialną w przypadku, gdy słuchacz lub jego rodzic/opiekun prawny nie reguluje zobowiązań finansowych w terminie (po uprzednim wezwaniu do uregulowania zadłużenia),
 • Szkoła zapewnia opiekę nad nieletnimi słuchaczami na terenie szkoły i w czasie trwania zajęć,
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo nieletniego słuchacza w drodze do Szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, gdy nie dotarł on na zajęcia bez wiedzy rodziców/opiekunów prawnych.

ARTYKUŁ 3

Płatności:

 • Każdy słuchacz otrzymuje przy zapisie wycenę kursu, zgodnie z cennikiem ustalonym na początku każdego roku szkolnego, z uwzględnieniem przysługujących mu rabatów,
 • Opłatę za kurs słuchacz może wnieść w dogodnej dla siebie formie:
  > opłata promocyjna (wg oferty wakacyjnej)
  > opłata semestralna
  > opłata miesięczna (obowiązująca przez cały rok szkolny wliczając ferie zimowe, dni ustawowo wolne od pracy oraz inne dni uwzględnione w rozkładzie zajęć Szkoły)
 • Opłaty za kurs przyjmowane są gotówką w sekretariacie Szkoły lub przelewem na rachunek:


„Golden Gate” ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Góry
ING BANK ŚLĄSKI o/Tarnowskie Góry 57 1050 1386 1000 0022 8587 0727

(w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko słuchacza),

 • Słuchacz uiszczający opłaty w systemie miesięcznym ma obowiązek dokonania ich do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Szkoła zastrzega sobie prawo do pobierania kary za zwłokę w wysokości 5 złotych w przypadku opóźnienia przekraczającego 15 dni oraz 15 złotych, gdy opóźnienie przekracza 30 dni,
 • Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. W takich przypadkach szkoła umożliwia bezpłatne konsultacje w celu nadrobienia zaległości.

ARTYKUŁ 4

Rezygnacja z kursu:

 • Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w każdym momencie jego trwania.
 • Słuchacz jest zobowiązany do poinformowania pracownika sekretariatu szkoły o rezygnacji z kursu oraz opłacenia należności za kurs do momentu rezygnacji.
 • Rezygnacja w pierwszym miesiącu trwania kursu, traktowanego jako okres próbny, nie rodzi żadnych dodatkowych konsekwencji finansowych,
 • Zwrot pierwszej raty jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja nastąpi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
 • W przypadku rezygnacji z kursu po upływie jednego miesiąca od jego rozpoczęcia, słuchacz zobowiązany jest do uregulowania ewentualnych zaległości w opłatach za kurs oraz zapłaty kosztów administracyjnych w wysokości 10% wartości niewykorzystanej części kursu (liczba godzin lekcyjnych od momentu rezygnacji do końca kursu pomnożona przez cenę jednej godziny kursu).
 • Słuchacz rezygnujący z kursu, który korzysta z opłaty promocyjnej, jest zobowiązany do zwrotu równowartości otrzymanego podręcznika.
 • W przypadku stwierdzenia nadpłaty, Szkoła jest zobowiązana do zwrotu nadpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów administracyjnych, o których mowa w niniejszym Artykule 4.

ARTYKUŁ 5

Testy i zaświadczenia o ukończeniu kursu:

 • Podczas kursu słuchacz poddawany jest regularnym testom i otrzymuje oceny, które mają wpływ na cenę kursu (system stypendialny),
 • Certyfikat ukończenia kursu otrzymuje słuchacz, który zaliczył wszystkie testy z wynikiem powyżej 60% oraz uczestniczył w przynajmniej 70% zajęć, słuchacz nie spełniający kryteriów ukończenia kursu otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie,
 • Na zakończenie każdego semestru słuchacz/opiekun prawny słuchacza otrzymuje pocztą elektroniczną szczegółowy raport o postępach w nauce i frekwencji na zajęciach oraz informację o przyznanej zniżce stypendialnej na kolejny semestr.


Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2013.